மொழி விளையாட்டு | Language games

Mobile apps to play Tamil word games.

தமிழ்ச் சொற்களைப் பழகும் சொல் விளையாட்டுகள். ஆப்பிள் மற்றும் ஆண்டிராய்டு கருவிகளுக்காக. குறுக்கி, மின்னல் போன்ற எளிய விளையாட்டுகள்.

Intro Image

Kurukki

A Picture and Word-Match Game


Intro Image Intro Image

Intro Image

Minnal

A word maze game to identify all Tamil words in a maze

Intro Image Intro Image

Intro Image

Minnal

A simple word game with a picture puzzle at the end of each play

Intro Image Intro Image