எம்மைப் பற்றி | About Us

Play and learn is the most effective and modern way of learning. This makes the young children learn faster and understand the basic concepts more easily. This type of learning process differs from the traditional form of teaching and learning with the inclusion of many types of pedagogical approaches. With hands on experiments and activities that help the children explore by themselves the concept related realms gives an opportunity to them to acquire a deep knowledge and understanding of the concepts they are studying.

The Play and learn system makes use of various types of learning aids including a variety of educational toys carefully designed to help the child go through the learning process in an easy and effective manner. Learning a language through activities is a new approach. This calls for very careful application of mind on the part of the educator where he takes the responsibility of creating the right type of educational materials that form the basis for the activity based learning system.

Teaching the language of Tamil to the young children is really a challenging task with other learning options and non-educational devices. With creative and thought provoking learning aids the child can learn the Tamil language and explore the wealth of Tamil knowledge. 

We at Mellinam Education Pvt. Ltd have taken some pioneering effort in creating the right types of play and learn games and children story books. These play and learn introduces the Tamil language and also kindles interest in the child to explore the enormous science, way of life, life science and innovations in Tamil literature. 

Our board games, card games, toys (future products) , electronics games (future products) and quality Smartphone Apps are based on child-centered design. Our child-centered make the learning fun and interactive. Our products are packed with educational & play value such as:

1) Fun 
2) Interactive 
3) Creativity 
4) International quality

Executive Board India:

Madhan Karky

 

Nandhini Karky 

Kumar Sivalingam 

மெல்லினம் கல்வி நிறுவனம்:

மெல்லினம் கல்வி நிறுவனம் 2008 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது.  கல்வித் துறையில் ஆராய்ச்சி நடத்தும் நோக்கிலும், பலதரப்பட்ட வயதினரின் கல்வித் தேடல்களையும் தேவைகளையும் புரிந்துகொள்ளும் நோக்கிலும் தொடங்கப்பட்டது.  

ஒரு தனி நபரின் உள்ளே இருக்கும் ஆற்றலை கண்டறிந்து வெளிக்கொணரலும், அதனை மேம்படுத்தும் நோக்கில் கல்விப் பாதை அமைப்பதும், நம் பண்பாட்டை போற்றி பாதுகாக்கும் அதே வேளையில் உலக கலாசாரங்களின் நல்ல சாரங்களை அறியச்செய்வதும், ஆக்கல், மேலாண்மை, ஆளுமை திறன்களோடு மாணவர்களை உருவாக்குவதும் எங்கள் கனவு.

எங்கள் நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு வெளியீடும், சேவையும் இந்த கருத்தை முன்னிறுத்தியே அமையும்.