நான்கு எழத்துச் சொற்புதிர் | Four letter puzzles

 நான்கு எழத்துச் சொற்புதிர்

12 சொற்கள் கொண்ட சொற்புதிர். வண்ணப் படங்கள் கொண்டு எழுத்துக்களை ஒன்று சேர்த்து சொற்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

Four Letter Puzzle:

This four letter Tamil word puzzle has 12 tamil words with images. A player should match images to identify these four letter tamil words. 

 

Related Items