இரண்டு எழத்துச் சொற்புதிர் | Two letter puzzle

இரண்டு எழத்துச் சொற்புதிர்: 

12 சொற்கள் கொண்ட சொற்புதிர். வண்ணப் படங்கள் கொண்டு எழுத்துக்களை ஒன்று சேர்த்து சொற்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

12 Sets of Two letters: 

This two letter Tamil word puzzle has 12 tamil words puzzles with images. A player should match images to identify the two letter tamil word. First of it kind in Tamil Children literature and for Tamil Activity based learning. Our products are designed to make Tamil Learning fun & interactive. 

Experience the joy of learning Tamil words using our Tamil puzzles.

 

 

Related Items